باز مي آيد صداي مدرسه / بانگ شادي هوي و هاي مدرسه / مرغ دل پر مي زند از اشتياق / در هواي باصفاي مدرسه / بوي مهر و مهرباني ميدهد ماه مهر و ابتداي مدرسه