آدرس : اصفهان، خيابان باغ دریاچه، کوچه باغ رستگار، نبش کوچه توحید، پلاک 1تلفن : 37764073دورنگار : 37764073رايانامه : school@phischools.com